Geodetická činnost

Zabýváme se:

  • Polohopisné a výškopisné zaměření intravilánu a extravilánu, zpracování a vyhotovení digitálního geodetického podkladu pro projektovou dokumentaci.
  • Zhotovení digitálního vrstevnicového plánu terénu.
  • Zaměření a vyhotovení geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby – komunikace, plynovody, vodovody, kanalizace, apod.
  • Vyhotovení přehledných účelových map velkých měřítek.
  • Zajišťujeme vytyčení stávajících podzemních inženýrských sítí u příslušných správců a provádíme jejich zaměření a zobrazení.
  • Podklady pro pasportizaci – vodovod, kanalizace, apod.
  • Geometrické plány – dělení pozemků, novostavby, vyznačení věcného břemene, atd.
  • Vytyčování stavebních objektů – komunikace, novostavby, inženýrské sítě, apod.
  • Činnost úředně oprávněného zeměměřického inženýra.